Prognoza kursu euro

Prognoza kursu EURO w czwartek 2019-08-22: 4.3660 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2019-08-23: 4.3660 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-08-24: 4.3321 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-08-25: 4.3301 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-08-26: 4.3394 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2019-08-27: 4.3558 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2019-08-28: 4.3523 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu EURO w czwartek 2019-08-29: 4.3513 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2019-08-30: 4.3560 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-08-31: 4.3561 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-09-01: 4.3497 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-09-02: 4.3377 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2019-09-03: 4.3289 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2019-09-04: 4.3468 zł.

Prognoza kursu EURO za 2 tygodnie: Prognoza kursu EURO w czwartek 2019-09-05: 4.3542 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2019-09-06: 4.3581 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-09-07: 4.3482 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-09-08: 4.3595 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-09-09: 4.3489 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2019-09-10: 4.3528 zł.

Prognoza kursu EURO za 3 tygodnie: Prognoza kursu EURO we środę 2019-09-11: 4.3338 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2019-09-12: 4.3328 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2019-09-13: 4.3483 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-09-14: 4.3580 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-09-15: 4.3585 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-09-16: 4.3503 zł.

Kurs EURO - prognozy

2019-08-22 kurs EURO na dziś

4.3660 zł za 1 EURO

Prognoza EURO - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2019-08-22 Czwartek 4.3660 zł
2019-08-23 Piątek 4.3660 zł
2019-08-24 Sobota 4.3321 zł
2019-08-25 Niedziela 4.3301 zł
2019-08-26 Poniedziałek 4.3394 zł
2019-08-27 Wtorek 4.3558 zł
2019-08-28 Środa 4.3523 zł
2019-08-29 Czwartek 4.3513 zł
2019-08-30 Piątek 4.3560 zł
2019-08-31 Sobota 4.3561 zł
2019-09-01 Niedziela 4.3497 zł
2019-09-02 Poniedziałek 4.3377 zł
2019-09-03 Wtorek 4.3289 zł
2019-09-04 Środa 4.3468 zł
2019-09-05 Czwartek 4.3542 zł
2019-09-06 Piątek 4.3581 zł
2019-09-07 Sobota 4.3482 zł
2019-09-08 Niedziela 4.3595 zł
2019-09-09 Poniedziałek 4.3489 zł
2019-09-10 Wtorek 4.3528 zł
2019-09-11 Środa 4.3338 zł
2019-09-12 Czwartek 4.3328 zł
2019-09-13 Piątek 4.3483 zł
2019-09-14 Sobota 4.3580 zł
2019-09-15 Niedziela 4.3585 zł
2019-09-16 Poniedziałek 4.3503 zł
2019-09-17 Wtorek 4.3472 zł
2019-09-18 Środa 4.3587 zł
2019-09-19 Czwartek 4.3502 zł
2019-09-20 Piątek 4.3448 zł
Kurs EURO prognoza na wrzesień 2019. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3497 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3515. Prognoza średniego kursu EURO na wrzesień 2019 wyniesie 4.34837241. Wzrost o 0.0018 %

Kurs EURO prognoza na październik 2019. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3532 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3557. Prognoza średniego kursu EURO na październik 2019 wyniesie 4.34818000. Wzrost o 0.0025 %

Kurs EURO prognoza na listopad 2019. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3452 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3540. Prognoza średniego kursu EURO na listopad 2019 wyniesie 4.34926552. Wzrost o 0.0088 %

Kurs EURO prognoza na grudzień 2019. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3449 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3606. Prognoza średniego kursu EURO na grudzień 2019 wyniesie 4.34929667. Wzrost o 0.0157 %

Kurs EURO prognoza na styczeń 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3570 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3487. Prognoza średniego kursu EURO na styczeń 2020 wyniesie 4.34886333. Spadek o -0.0083 %

Kurs EURO prognoza na luty 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3511 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3587. Prognoza średniego kursu EURO na luty 2020 wyniesie 4.35442143. Wzrost o 0.0076 %

Kurs EURO prognoza na marzec 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3489 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3588. Prognoza średniego kursu EURO na marzec 2020 wyniesie 4.35713000. Wzrost o 0.0099 %