Prognoza kursu euro

Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-09-21: 4.3438 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-09-22: 4.3419 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-09-23: 4.3434 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2019-09-24: 4.3403 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2019-09-25: 4.3306 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2019-09-26: 4.3314 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2019-09-27: 4.3368 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-09-28: 4.3377 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-09-29: 4.3484 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-09-30: 4.3382 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2019-10-01: 4.3380 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2019-10-02: 4.3369 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2019-10-03: 4.3331 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2019-10-04: 4.3291 zł.

Prognoza kursu EURO za 2 tygodnie: Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-10-05: 4.3279 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-10-06: 4.3303 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-10-07: 4.3360 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2019-10-08: 4.3464 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2019-10-09: 4.3465 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2019-10-10: 4.3327 zł.

Prognoza kursu EURO za 3 tygodnie: Prognoza kursu EURO w piątek 2019-10-11: 4.3310 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-10-12: 4.3380 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-10-13: 4.3350 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-10-14: 4.3241 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2019-10-15: 4.3364 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2019-10-16: 4.3426 zł.

Kurs EURO - prognozy

2019-09-21 kurs EURO na dziś

4.3438 zł za 1 EURO

Prognoza EURO - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2019-09-21 Sobota 4.3438 zł
2019-09-22 Niedziela 4.3419 zł
2019-09-23 Poniedziałek 4.3434 zł
2019-09-24 Wtorek 4.3403 zł
2019-09-25 Środa 4.3306 zł
2019-09-26 Czwartek 4.3314 zł
2019-09-27 Piątek 4.3368 zł
2019-09-28 Sobota 4.3377 zł
2019-09-29 Niedziela 4.3484 zł
2019-09-30 Poniedziałek 4.3382 zł
2019-10-01 Wtorek 4.3380 zł
2019-10-02 Środa 4.3369 zł
2019-10-03 Czwartek 4.3331 zł
2019-10-04 Piątek 4.3291 zł
2019-10-05 Sobota 4.3279 zł
2019-10-06 Niedziela 4.3303 zł
2019-10-07 Poniedziałek 4.3360 zł
2019-10-08 Wtorek 4.3464 zł
2019-10-09 Środa 4.3465 zł
2019-10-10 Czwartek 4.3327 zł
2019-10-11 Piątek 4.3310 zł
2019-10-12 Sobota 4.3380 zł
2019-10-13 Niedziela 4.3350 zł
2019-10-14 Poniedziałek 4.3241 zł
2019-10-15 Wtorek 4.3364 zł
2019-10-16 Środa 4.3426 zł
2019-10-17 Czwartek 4.3480 zł
2019-10-18 Piątek 4.3469 zł
2019-10-19 Sobota 4.3417 zł
2019-10-20 Niedziela 4.3389 zł
Kurs EURO prognoza na październik 2019. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3380 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3363. Prognoza średniego kursu EURO na październik 2019 wyniesie 4.33775333. Spadek o -0.0017 %

Kurs EURO prognoza na listopad 2019. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3362 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3271. Prognoza średniego kursu EURO na listopad 2019 wyniesie 4.33558966. Spadek o -0.0091 %

Kurs EURO prognoza na grudzień 2019. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3435 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3401. Prognoza średniego kursu EURO na grudzień 2019 wyniesie 4.33602333. Spadek o -0.0034 %

Kurs EURO prognoza na styczeń 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3361 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3253. Prognoza średniego kursu EURO na styczeń 2020 wyniesie 4.33447333. Spadek o -0.0108 %

Kurs EURO prognoza na luty 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3329 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3377. Prognoza średniego kursu EURO na luty 2020 wyniesie 4.33671071. Wzrost o 0.0048 %

Kurs EURO prognoza na marzec 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3426 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3416. Prognoza średniego kursu EURO na marzec 2020 wyniesie 4.34058667. Spadek o -0.001 %

Kurs EURO prognoza na kwiecień 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3376 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3388. Prognoza średniego kursu EURO na kwiecień 2020 wyniesie 4.34428621. Wzrost o 0.0012 %