Prognoza kursu euro

Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-10-19: 4.2844 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-10-20: 4.3211 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-10-21: 4.3240 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2019-10-22: 4.3044 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2019-10-23: 4.2955 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2019-10-24: 4.3013 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2019-10-25: 4.2973 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-10-26: 4.2838 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-10-27: 4.2796 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-10-28: 4.3016 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2019-10-29: 4.3048 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2019-10-30: 4.3115 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2019-10-31: 4.3130 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2019-11-01: 4.2954 zł.

Prognoza kursu EURO za 2 tygodnie: Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-11-02: 4.2930 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-11-03: 4.2891 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-11-04: 4.2919 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2019-11-05: 4.2833 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2019-11-06: 4.2903 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2019-11-07: 4.3110 zł.

Prognoza kursu EURO za 3 tygodnie: Prognoza kursu EURO w piątek 2019-11-08: 4.3148 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2019-11-09: 4.3116 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2019-11-10: 4.2955 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2019-11-11: 4.2875 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2019-11-12: 4.2863 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2019-11-13: 4.2931 zł.

Kurs EURO - prognozy

2019-10-19 kurs EURO na dziś

4.2844 zł za 1 EURO

Prognoza EURO - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2019-10-19 Sobota 4.2844 zł
2019-10-20 Niedziela 4.3211 zł
2019-10-21 Poniedziałek 4.3240 zł
2019-10-22 Wtorek 4.3044 zł
2019-10-23 Środa 4.2955 zł
2019-10-24 Czwartek 4.3013 zł
2019-10-25 Piątek 4.2973 zł
2019-10-26 Sobota 4.2838 zł
2019-10-27 Niedziela 4.2796 zł
2019-10-28 Poniedziałek 4.3016 zł
2019-10-29 Wtorek 4.3048 zł
2019-10-30 Środa 4.3115 zł
2019-10-31 Czwartek 4.3130 zł
2019-11-01 Piątek 4.2954 zł
2019-11-02 Sobota 4.2930 zł
2019-11-03 Niedziela 4.2891 zł
2019-11-04 Poniedziałek 4.2919 zł
2019-11-05 Wtorek 4.2833 zł
2019-11-06 Środa 4.2903 zł
2019-11-07 Czwartek 4.3110 zł
2019-11-08 Piątek 4.3148 zł
2019-11-09 Sobota 4.3116 zł
2019-11-10 Niedziela 4.2955 zł
2019-11-11 Poniedziałek 4.2875 zł
2019-11-12 Wtorek 4.2863 zł
2019-11-13 Środa 4.2931 zł
2019-11-14 Czwartek 4.2935 zł
2019-11-15 Piątek 4.2999 zł
2019-11-16 Sobota 4.3004 zł
2019-11-17 Niedziela 4.3175 zł
Kurs EURO prognoza na listopad 2019. Kurs EURO na początek miesiąca 4.2954 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.2966. Prognoza średniego kursu EURO na listopad 2019 wyniesie 4.29811034. Wzrost o 0.0012 %

Kurs EURO prognoza na grudzień 2019. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3018 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.3064. Prognoza średniego kursu EURO na grudzień 2019 wyniesie 4.29941333. Wzrost o 0.0046 %

Kurs EURO prognoza na styczeń 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3059 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.2950. Prognoza średniego kursu EURO na styczeń 2020 wyniesie 4.30071000. Spadek o -0.0109 %

Kurs EURO prognoza na luty 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.3028 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.2902. Prognoza średniego kursu EURO na luty 2020 wyniesie 4.29700357. Spadek o -0.0126 %

Kurs EURO prognoza na marzec 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.2949 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.2983. Prognoza średniego kursu EURO na marzec 2020 wyniesie 4.29598667. Wzrost o 0.0034 %

Kurs EURO prognoza na kwiecień 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.2979 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.2851. Prognoza średniego kursu EURO na kwiecień 2020 wyniesie 4.29389310. Spadek o -0.0128 %

Kurs EURO prognoza na maj 2020. Kurs EURO na początek miesiąca 4.2854 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.2929. Prognoza średniego kursu EURO na maj 2020 wyniesie 4.28908667. Wzrost o 0.0075 %