PROGNOZA KURSU EURO

Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2023-09-25: 4.5892 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2023-09-26: 4.5892 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2023-09-27: 4.6281 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2023-09-28: 4.6373 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2023-09-29: 4.6331 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2023-09-30: 4.6505 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2023-10-01: 4.6449 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2023-10-02: 4.6219 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2023-10-03: 4.6107 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2023-10-04: 4.5901 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2023-10-05: 4.5972 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2023-10-06: 4.6132 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2023-10-07: 4.6378 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2023-10-08: 4.6453 zł.

Prognoza kursu EURO za 2 tygodnie: Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2023-10-09: 4.6478 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2023-10-10: 4.6341 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2023-10-11: 4.6308 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2023-10-12: 4.6126 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2023-10-13: 4.5943 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2023-10-14: 4.6052 zł.

Prognoza kursu EURO za 3 tygodnie: Prognoza kursu EURO w niedzielę 2023-10-15: 4.6111 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2023-10-16: 4.6371 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2023-10-17: 4.6486 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2023-10-18: 4.6474 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2023-10-19: 4.6326 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2023-10-20: 4.6308 zł.

Kurs EURO - prognozy

2023-09-25 kurs EURO na dziś

4.5892 zł za 1 EURO

Prognoza EURO - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2023-09-25 Poniedziałek 4.5892 zł
2023-09-26 Wtorek 4.5892 zł
2023-09-27 Środa 4.6281 zł
2023-09-28 Czwartek 4.6373 zł
2023-09-29 Piątek 4.6331 zł
2023-09-30 Sobota 4.6505 zł
2023-10-01 Niedziela 4.6449 zł
2023-10-02 Poniedziałek 4.6219 zł
2023-10-03 Wtorek 4.6107 zł
2023-10-04 Środa 4.5901 zł
2023-10-05 Czwartek 4.5972 zł
2023-10-06 Piątek 4.6132 zł
2023-10-07 Sobota 4.6378 zł
2023-10-08 Niedziela 4.6453 zł
2023-10-09 Poniedziałek 4.6478 zł
2023-10-10 Wtorek 4.6341 zł
2023-10-11 Środa 4.6308 zł
2023-10-12 Czwartek 4.6126 zł
2023-10-13 Piątek 4.5943 zł
2023-10-14 Sobota 4.6052 zł
2023-10-15 Niedziela 4.6111 zł
2023-10-16 Poniedziałek 4.6371 zł
2023-10-17 Wtorek 4.6486 zł
2023-10-18 Środa 4.6474 zł
2023-10-19 Czwartek 4.6326 zł
2023-10-20 Piątek 4.6308 zł
2023-10-21 Sobota 4.6176 zł
2023-10-22 Niedziela 4.5990 zł
2023-10-23 Poniedziałek 4.5985 zł
2023-10-24 Wtorek 4.6228 zł
Kurs EURO prognoza na październik 2023. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6449 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6000. Prognoza średniego kursu EURO na październik 2023 wyniesie 4.62219333. Spadek o -0.0449 %

Kurs EURO prognoza na listopad 2023. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6018 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6220. Prognoza średniego kursu EURO na listopad 2023 wyniesie 4.62253103. Wzrost o 0.0202 %

Kurs EURO prognoza na grudzień 2023. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6305 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6230. Prognoza średniego kursu EURO na grudzień 2023 wyniesie 4.62157000. Spadek o -0.0075 %

Kurs EURO prognoza na styczeń 2024. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6133 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6188. Prognoza średniego kursu EURO na styczeń 2024 wyniesie 4.62018667. Wzrost o 0.0055 %

Kurs EURO prognoza na luty 2024. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6198 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6109. Prognoza średniego kursu EURO na luty 2024 wyniesie 4.62275000. Spadek o -0.0089 %

Kurs EURO prognoza na marzec 2024. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6135 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6301. Prognoza średniego kursu EURO na marzec 2024 wyniesie 4.62666333. Wzrost o 0.0166 %

Kurs EURO prognoza na kwiecień 2024. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6285 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6250. Prognoza średniego kursu EURO na kwiecień 2024 wyniesie 4.62665172. Spadek o -0.0035 %