Prognoza kursu euro

Prognoza kursu EURO w sobotę 2022-06-25: 4.7094 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2022-06-26: 4.6451 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-06-27: 4.6664 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-06-28: 4.6825 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2022-06-29: 4.6764 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2022-06-30: 4.6544 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2022-07-01: 4.6765 zł.

Następny tydzień: Prognoza kursu EURO w sobotę 2022-07-02: 4.6877 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2022-07-03: 4.7145 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-07-04: 4.6830 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-07-05: 4.6786 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2022-07-06: 4.6697 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2022-07-07: 4.6801 zł. Prognoza kursu EURO w piątek 2022-07-08: 4.6661 zł.

Prognoza kursu EURO za 2 tygodnie: Prognoza kursu EURO w sobotę 2022-07-09: 4.6641 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2022-07-10: 4.6779 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-07-11: 4.6879 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-07-12: 4.6901 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2022-07-13: 4.6870 zł. Prognoza kursu EURO w czwartek 2022-07-14: 4.6821 zł.

Prognoza kursu EURO za 3 tygodnie: Prognoza kursu EURO w piątek 2022-07-15: 4.6811 zł. Prognoza kursu EURO w sobotę 2022-07-16: 4.6770 zł. Prognoza kursu EURO w niedzielę 2022-07-17: 4.6651 zł. Prognoza kursu EURO w poniedziałek 2022-07-18: 4.6644 zł. Prognoza kursu EURO we wtorek 2022-07-19: 4.6816 zł. Prognoza kursu EURO we środę 2022-07-20: 4.6903 zł.

Kurs EURO - prognozy

2022-06-25 kurs EURO na dziś

4.7094 zł za 1 EURO

Prognoza EURO - tabela

Data Dzień tygodnia Kurs
2022-06-25 Sobota 4.7094 zł
2022-06-26 Niedziela 4.6451 zł
2022-06-27 Poniedziałek 4.6664 zł
2022-06-28 Wtorek 4.6825 zł
2022-06-29 Środa 4.6764 zł
2022-06-30 Czwartek 4.6544 zł
2022-07-01 Piątek 4.6765 zł
2022-07-02 Sobota 4.6877 zł
2022-07-03 Niedziela 4.7145 zł
2022-07-04 Poniedziałek 4.6830 zł
2022-07-05 Wtorek 4.6786 zł
2022-07-06 Środa 4.6697 zł
2022-07-07 Czwartek 4.6801 zł
2022-07-08 Piątek 4.6661 zł
2022-07-09 Sobota 4.6641 zł
2022-07-10 Niedziela 4.6779 zł
2022-07-11 Poniedziałek 4.6879 zł
2022-07-12 Wtorek 4.6901 zł
2022-07-13 Środa 4.6870 zł
2022-07-14 Czwartek 4.6821 zł
2022-07-15 Piątek 4.6811 zł
2022-07-16 Sobota 4.6770 zł
2022-07-17 Niedziela 4.6651 zł
2022-07-18 Poniedziałek 4.6644 zł
2022-07-19 Wtorek 4.6816 zł
2022-07-20 Środa 4.6903 zł
2022-07-21 Czwartek 4.6933 zł
2022-07-22 Piątek 4.6914 zł
2022-07-23 Sobota 4.6784 zł
2022-07-24 Niedziela 4.6851 zł
Kurs EURO prognoza na lipiec 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6765 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6927. Prognoza średniego kursu EURO na lipiec 2022 wyniesie 4.68072333. Wzrost o 0.0162 %

Kurs EURO prognoza na sierpień 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6900 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6764. Prognoza średniego kursu EURO na sierpień 2022 wyniesie 4.67931333. Spadek o -0.0136 %

Kurs EURO prognoza na wrzesień 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6795 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6936. Prognoza średniego kursu EURO na wrzesień 2022 wyniesie 4.68386207. Wzrost o 0.0141 %

Kurs EURO prognoza na październik 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6867 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6914. Prognoza średniego kursu EURO na październik 2022 wyniesie 4.68599000. Wzrost o 0.0047 %

Kurs EURO prognoza na listopad 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6820 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6886. Prognoza średniego kursu EURO na listopad 2022 wyniesie 4.68314138. Wzrost o 0.0066 %

Kurs EURO prognoza na grudzień 2022. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6874 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6729. Prognoza średniego kursu EURO na grudzień 2022 wyniesie 4.68213000. Spadek o -0.0145 %

Kurs EURO prognoza na styczeń 2023. Kurs EURO na początek miesiąca 4.6844 zł. Prognoza kursu EURO na ostatni miesiąca 4.6840. Prognoza średniego kursu EURO na styczeń 2023 wyniesie 4.68305333. Spadek o -0.0004 %